Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Genel Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı: ’’ Osmanlı Derneğidir. Derneğin Genel Merkezi ANKARA’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, ilgili kamu ve kuruluşlarından izin almak koşuluyla;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda, Dünya’ya Adalet, Ahlak, Huzur, İslamiyet, Hoşgörü, Barış götüren Şanlı ecdadımızın ismini yaşatmak, Altı Yüzyıl üç kıtada çeşitli milletleri, dinleri ve ırkları barış içerisinde yöneten, Yüce Osmanlı devletinin bunu nasıl başardığını Dünya’ya göstermek ve aynı şuuru taşıyan gençler yetiştirmek. Türk dilinin doğru, etkili, güzel kullanılması ve yabancı dil olarak öğretimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmak. Osmanlı Derneği Genel Merkezi olarak; Başta viyana, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya bölgelerindeki Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları, Türk Dili Konuşan Ülke ve bölgeler öncelikli olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından daimi hizmet ve faaliyetlerde bulunmak Osmanlı Türk kültürüyle birlikte, Osmanlı Tuğrasını, tarihini, edebiyatını, dilini, zaferini, müziğini, yaşantısını, dinini, Türk Milliyetçiliğini, adaletini, cesaretini, ahlakını, dürüstlüğünü öğretmek, derlemek, milli ülküsünü yaymak ve Dünya’ya hakim kılmak.    

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet alanı.

 1. Devlet-ı Alliyye-ı Osmaniyye-yi Dünya var olduğu müddetçe yaşatmak.

 2. Osmanlı ilkelerini gelecek kuşaklara en etkili şekilde aktarmak

 3. İnsanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmak.

 4. OsmanlıTarihini ve kültürel mirasını şuurlu bir şekilde korumak.

 5. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, benzer amaçlı işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak veya yardımlarda bulunmak, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetleri yapmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, seyahat,  sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 7. Maddi ve manevi mirasımızın en temel unsurlarından olan Osmanlı kültürünü, Osmanlı dilini, Osmanlı edebiyatını, sanatını, yaşatmak; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk milletine has değerlerin tanınması sağlamak

 8. Yüksek Maneviyat ve ahlak sahibi talim ve terbiyeli nesillerle birlikte Türk milliyetçiliğini ve Türk ülküsünü sonsuza kadar yaşatmak

 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 11. Osmanlının, unutulmuş gün ışığına çıkmamış tarihi yerlerinin araştırılarak bulunması, ilgili kurumlarla ortak projeler yapılarak ülkemize kazandırılması.

 12. Fetihlerle dolu şanlı tarihimizin ve ecdadın vasiyeti mutlak-ı olan vasiyetini sahiplenmek.

 13. Aşevleri, yemek salonları, iftar çadırları kurmak aç ve açıkta olanlara yardım etmek.

 14. Osmanlının himayesinde bulunmuş şehirlerin kendi tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması için çalışmalar yapmak, kentlerde kültür ve sanatın gelişimine katkı sağlamak.

 15. Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunu, Dünyada daha çok kullanılması gerektiğini ve bilim, sanat, teknik ve ticaret alanlarında Türkçe etki alanının genişletilmesi ve yaygınlık kazanmasını sağlamak

 16. Osmanlı Derneği olarak bütün milletlerin kültürüne, diline, edebiyat ve sanatına saygı duyarak kültürlerin birbirleriyle saygı çerçevesi içerisinde iletişim ve etkileşimde bulunabilmesine imkan sağlamak.

 17. Toplumda kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlandırmak, Turan ülküsüyle Dünya üzerindeki Türk Cumhuriyetleriyle birlik beraberlik içerisinde aynı çatı altında toplamak.

 18. Üniversiteler başta olmak üzere her düzeyde gençlere, çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara Türk dili, sanatı, edebiyatı ve kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak ve onlara yönelik projeler üreterek Talim ve Terbiye faaliyetlerinin milli ve manevi değerlerimize uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

 19. Türk şivelerini korumak, yaşatmak, değerler ışığında araştırmak ve araştırma yapanlara katkıda bulunmaktır.

 20. Türk dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla konferans, seminer, çalıştay, kongre, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak.

 21. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer, çalıştalar vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapar

 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 23. Dernek, Osmanlı Ülküsüyle yurt içinde ve yurt dışında iktisadi ve içtimai faaliyet sergiler.

 24. Milli Birlik ve Beraberliğimiz korunmasını amaçlayan, etnik ve bölgesel temele dayanmayan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanan, Osmanlı Türk Kültürü ve Aile Yapısının korunması, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirilmesine çalışır, toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunur.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, kültür, sanat ve Osmanlılık, alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda itibaren yönetim kurulu otuz gün içerisinde istifa görüşerek karara bağlar ve ilgiliye yazı ile bildirilir, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Hiç kimse üyelikte kalmaya zorlanamaz.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Kalmış üyelik aidatlarını ödemesi gerekmektedir.

Kendi isteği ile üyelikten ayrılan kişi derneğe yapmış olduğu ayni ve nakdi, maddi ve manevi her türlü haklarında feragat etmiş sayılır, dernek üzerinde herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay üst üste ödememek,

 4.  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 6. Osmanlı Derneğinin genel prensiplerine aykırı hareket etmek

 7. Yetkili olmadığı halde basına ve kamuoyuna açıklama yapmak.

 8. Dernekte kendisine verilen yetki ve hakları kötüye kullanmak.

 9. Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanlar.

 10. Toplum yaşamının gerektirdiği görgü ve etik kuralların dışına çıkmak,

 11. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri hakkında haddini ve maksadını aşan yorumlar yapmak, Şube Başkanları, Şube yönetim kurulu üyelerini, dernek komite ve görevlilerini küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak mesnetsiz söz ve davranışta bulunanlar.

 12. Derneğin amaçlarına ulaşmasına ve gelişmesine mani olacak davranışlarda bulunmak,

 13. Osmanlı derneğinin birlik ve beraberliğine zarar verenler,

 14. Türk Örf adet, aile ve ahlak kurallarına yakışmayacak davranışlar sergilemek,

 15. Türkün Şanına, Şerefine, Onuruna, Gururuna, Yüceliğine halel getirecek eylem ve söylemde bulunanlar,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Onursal Üyeler:

Yönetim kurulunun inceleyerek onursal üyelik verdiği Türk Büyükleri ve Milletimize faydalı hizmetler etmiş olanlar onursal üyelerimizdir.

Derneğin hedeflerini gerçekleştiren çeşitli alanlarda sosyal ve bilimsel yardım sağlayan ve dernek için maddi, manevi, saygınlık ve entelektüel olarak gayret gösteren kişilerdir. Onursal üyeler, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve üyeliklerinden gurur duyan onursal kişilerdir. Onursal üyelerin oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur, sadece Genel Kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilir ve önerilerini komitelere, konseylere ve şubelere iletebilirler. Onursal üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri yoktur, ancak istedikleri zaman istedikleri değerde aidat ödeyebilirler. Derneğin hizmetleri için oluşturulan komitelere, halkla ilişkilere ve sosyal hizmetlere katılabilirler ve sayıları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan plan doğrultusunda belirlenir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal üyeliğin sona ermesine karar verebilir.Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1.  Genel Kurul,

 2.  Yönetim Kurulu,

 3.  Denetim Kurulu

Genel Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 – Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise;

Şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yüz (100) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 50’den fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Ancak, her şube yeter sayısına bakılmaksızın üç delegeden az temsil edilemez.

Genel Merkez Genel Kurulu;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya en son seçilen Tüm dernek Şube delegelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Merkez yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; Delegelerde birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç delegeyi Genel Merkez Genel kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 (ÜÇ) yılda bir,  AĞUSTOS ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Ülkemizin o günkü Meteoroloji, Ulaşım, Kamu Güvenliği dikkat ve göz önüne alınarak; Genel Merkez Yönetim kurulunun gerek ve uygun görmesi durumunda Genel Merkez Genel Kurulu yurt içinde başka bir merkezde de yapılabilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Merkez Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 13. Derneğin vakıf kurması,

 14. Derneğin fesih edilmesi,

 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 18. Varsa Onursal üyeliklerin görüşülmesi

 19. Osmanlı Nişanesinin verileceği kişilerin tespit edilmesi.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Yönetim Kurulu7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi)yedek üye olarak Genel Merkez Genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Bir Genel Başkan, İki Genel Başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve yönetim kurulu asil üyelerini belirler. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

İhtiyaç halinde Merkez yönetim kurulunu ve Şube Yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

OSMANLI DERNEĞİNİN Daha etkin çalışması, daha çok kitlelere ulaşılması, Milli ve manevi değerlere daha çok önem verilmesi, Osmanlı tarihinin canlı tutulması ve diğer çalışma konularında yetersiz olan Şube Yönetim kurulu Başkan ve üyelerini Genel Merkez Genel Kurul kararıyla görevden alınır ve bir ay içerisinde yeni yönetim kurulunu şubelerin mevcut üyeleri arasında atanır.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Osmanlı Derneği Genel Başkanı olarak, Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3. Osmanlı derneği Genel Merkezinin işleyişi ve Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4. Genel Merkez Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 5. Genel Merkez Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 6. Osmanlı Derneği şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 7. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 8. Genel Merkez Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 14. Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek, doğru ve etkili karar almalarına yardımcı ve rol model olmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Denetim Kurulu, 3 (ÜÇ)asıl ve 3 (ÜÇ)yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Genel Merkez Denetim Kurulu; gerekli görmesi halinde her zaman Şubelerin tüm denetimlerini yapar ve sonucu Genel Başkan veya Genel Merkez Yönetim kuruluna bir raporla iletir. Bu rapor neticesinde Genel merkez Yönetim Kurulu yapacağı en yakın yönetim kurulu toplantısında bu raporla ilgili yorum yapar ve yetkilerini kullanır.

Dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgesinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemeleri bir rapor ile Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Genel Sekreter Görev ve Yetkileri

Derneğin idari işlemlerini yürütmekle sorumludur.

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışından üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesi olarak toplantılara katılmak ile yükümlüdür ancak oy kullanmaz.

Dernek genel sekreterliği derneğin icra kurulu olup, yönetim kurulunca oluşturulur ve ona bağlıdır. 

Derneğin günlük genel işlerinin mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur. 

Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek, Dernek teşkilatının en yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Genel Sekreter, dernek idari teşkilatının başıdır ve bu sivil toplum örgütünün çalışmasından Yönetim kuruluna karşı sorumludur, yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı çalışanlar ve derneğin gönüllü çalışanları aracılığı ile dernek işleyişinin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, dernek yönetim kurulu başkanı ile dernek yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, dernek üyelerini ilgilendiren,  yönetim kurulunun aldığı kararları dernek üyelerine çeşitli iletişim yollarıyla iletmek, basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, dernek yönetim kurulu başkanı ve dernek yönetiminin protokol, ziyaretlerini ayarlamak ve takip etmek, gerekli hallerde protokol ziyaretlerine yönetimle birlikte katılır.

Yönetim kurulunca alınan kararların izlenmesi ve rapor edilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

Dernek faaliyetleriyle ilgili 3. kişi ve kurumlarla dernek adına görüşmeler yapar

Bankadan para çekme, yatırma ve dernek adına hukuki işlemlerin takibinden yönetim kurulunun verdiği yetki ile sorumludur.

Dernek personelinin çalışma çizelgelerini, çalışma mesailerini, görev tanımlarını belirler.

Yönetim kurulunun verdiği yetki ve görevlendirme sınırları içerisinde diğer işleri takip eder

Hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu başkanlığına sunmak.

Yönetim Kurulu Başkanıyla birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlamak ve toplantıyı organize etmek.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 1. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 7. Diğer gelirler.       

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13  –Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Derneğin gelir tahsilinde kullanılan alındı belgelerinin basılması, kontrolü ve dağıtımında yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılması, kâğıt israfının önlenmesi amacıyla “e-Alındı belgesi adıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde kullanılmak için derneklerin hizmetine sunulan uygulamayı da isteyen gelir tahsilinde kullanabilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan)“Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15 – , Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 45 (KIRK BEŞ) gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 18 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19  –Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20 – Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21 – Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (BEŞ) asıl ve 5 (BEŞ)yedek,

Denetim kurulu ise 3 (ÜÇ) asıl ve 3 (ÜÇ)yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22 – Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (ÜÇ) yılda bir, OCAK ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yüz (100) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 50’den fazla ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

Madde 25 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde’’ OSMANLI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26  -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 26 (Yirmialtı) maddeden ibarettir.